Author Profile

Title
Name Tomoaki Ikezaki
Organization Department of Pharmacy, Saiseikai Takaoka Hospital of Toyama Prefecture, Toyama, Japan
Country Japan