Author Profile

Title
Name Miyako Takeuchi
Organization Department of Pharmacy, Saiseikai Takaoka Hospital of Toyama Prefecture, Toyama, Japan
Country Japan